การประชุมวิชาการ
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ,โรคหัวใจล้มเหลวเเรื้อรัง และโรคหัวใจเล้มเหลวเฉียบพลัน"
ชื่อการประชุม โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ,โรคหัวใจล้มเหลวเเรื้อรัง และโรคหัวใจเล้มเหลวเฉียบพลัน"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-025-02-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้และความชำนาญการ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาอายุศาสตร์ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาผู้ป่วยวิกฤต สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ อย่างครบถ้วน โดยผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตร จะต้องเข้ารับการอบรม เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมอบรมสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาอายุศาสตร์ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาผู้ป่วยวิกฤต สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ)
ในการนี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูครดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อตามภารกิจสถาบันสมทบของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
อายุรศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตรีพร คล้ายแท้ โทร. 055-963747