การประชุมวิชาการ
การอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-03-2567
สถานที่จัดการประชุม Online และ Onsiteณ โฟร์วิงส์ สุขุมวิท26 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 มี.ค. 2567 - 05 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชพันธุศาสตร์, การแพทย์แม่นยำ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ มหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัด สำนักอนามัย มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมและ การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม เพื่อให้บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีองค์ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ มหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัด สำนักอนามัย มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมและ การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม เพื่อให้บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีองค์ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ
เภสัชกรให้บริการสุขภาพ ศูนย์สาะารณสุข กทม.