การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง Geriatric Neuropsychiatric Disorders: Common Problems and Pharmacological Approach โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง Geriatric Neuropsychiatric Disorders: Common Problems and Pharmacological Approach โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-02-2567
สถานที่จัดการประชุม zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 03 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบประสาทและจิตเวชเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพกับผู้ป่วย เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะนอนไม่หลับ ซึ่งยังพบปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Geriatric Neuropsychiatric Disorders: Common Problems and Pharmacological Approach” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขด้านยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
2.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-591-9992 กด 7 วิทยาลัยเภสัชบำบัด