การประชุมวิชาการ
ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
ชื่อการประชุม ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-009-01-2567
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 31 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเภสัชกรรมได้อนุมัติหลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าในในงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ โดยมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและขนส่งยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และเภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง การนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะต่อตัวบุคคล รวมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการศึกษาลักษณะภาวะพหุสัณฐานของยีนต่างๆ และรูปแบบการแสดงออกต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะพหุสัณฐานของยีน นั้น
กองบริหารการสาธารณสุข จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป ดังกล่าว แก่เภสัชกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการวิทยาการใหม่จึงเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ให้บริการเวชศาสตร์จีโนมตามประกาศของสภาเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ พันธุกรรม Pharmacogenomics
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม