การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่อง Cardio GJ “LOVE at first sight”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่อง Cardio GJ “LOVE at first sight”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 5 อาคารกาญจนาบริพัฒน์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 14 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมากทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้บุคลากรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้รอบด้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง การจัดงานประชุมนี้จึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ดีขึ้น
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ถือเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อทั้งการรักษาพยาบาลและการพัฒนาความรู้ทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการประชุมวิชาการแผนกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จึงเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาให้ความรู้ความสามารถทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่สนใจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวิชาการด้วย
การจัดงานประชุมวิชาการโรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ Cardio GJ “LOVE at first sight” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 5 อาคารกาญจนาบริพัฒน์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (รูปแบบ Hybrid) จำนวน ๑ วัน เป็นเวทีอภิปรายทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะ Academic และ Scientific Conference เพื่อเพิ่มนวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพของการบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติในวงกว้างต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทบทวนและพัฒนาความรู้ด้านการรักษาพยาบาลในด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจให้ทันยุคทันสมัยกับปัจจุบัน
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรภายในด้านการศึกษา และการนำเสนอความรู้เชิงวิชาการสู่สังคม
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโรคหัวใจ
๔. ให้ความรู้ด้านโรคหัวใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน และสำรองที่นั่ง ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม On-Site (จำนวนจำกัด) ราคา ๕๐๐ บาท และ Online ราคา ๓๐๐ บาท สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference/cardiogj/1 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม On-site จะได้รับอาหารและร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล ของที่ระลึก และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทั้ง On-site และ Online จะได้รับหน่วยคะแนนวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และกายภาพบำบัด เท่ากัน (ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ) กรุณาติดตามการแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน งานประชุมวิชาการโรคหัวใจ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง