การประชุมวิชาการ
(Online)“Uniqueness and Non-contraceptive Benefits of Biphasic OCs”
ชื่อการประชุม (Online)“Uniqueness and Non-contraceptive Benefits of Biphasic OCs”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-003-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่าง และการใช้ยาคุมกำเนิดในข้อบ่งชี้อื่นๆที่ไม่ใช่การคุมกำเนิด เป็นหนึ่งในความท้าทายที่เภสัชกรร้านขายยาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมในการให้คำแนะนำและเลือกใช้กลุ่มฮอร์โมนที่เหมาะสม เภสัชกรจึงต้องมีการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับตัวยาฮอร์โมน บทบาทของยาคุมกำเนิดและข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคอื่นๆ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในหลักการเลือกใช้ยาฮอร์โมนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามข้อบ่งชี้ที่ต้องการ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และประเภทของยาคุมกำเนิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด และชนิดของฮอร์โมนอย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆ
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำแนะนำการใช้ยาคุมกำเนิดแบบ Biphasic Oral Contraceptives
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th