การประชุมวิชาการ
Complementary Medicines Research Update & Application
ชื่อการประชุม Complementary Medicines Research Update & Application
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-006-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 21 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป ประมาณ 100-150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ของ Complementary medicines ต่อการจัดการสุขภาพในโรคต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัย การจัดการโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา เช่น ข้อเสื่อม ภาวะไขมันสูง จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของวิตามินซี ที่นอกเหนือจากระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines), ภาวะการเสียสมดุลจุลินทรีย์ (Gut Dysbiosis), สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular health), ร้านยา