การประชุมวิชาการ
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ปี พ.ศ. 2567 Short Course Training Certificate in Pharmacy (Infectious Diseases and Antimicrobial Agents) 2024
ชื่อการประชุม การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ปี พ.ศ. 2567 Short Course Training Certificate in Pharmacy (Infectious Diseases and Antimicrobial Agents) 2024
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
วันที่จัดการประชุม 02 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วโลก แมวาวิวัฒนาการของยาตานจุลชีพจะมีอยางตอเนื่อง แตปญหาการแพรระบาดของเชื้อกอ โรคและสถานการณเชื้อดื้อยาในแตละโรงพยาบาลที่แตกตางกัน ทําใหมีการจัดการดานทรัพยากรและการ รักษาดวยยาตานจุลชีพไมเหมือนกัน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุมเภสัชกรผูดูแล การบําบัดผูปวยโรคติดเชื้อดวยยาตานจุลชีพ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการสงเสริมใหเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ตองรวมกันควบคุมกํากับการใชยาตานจุลชีพใหมีความเหมาะสม เพื่อลดปญหา สถานการณเชื้อดื้อยาในอนาคต จึงไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติด เชื้อและยาตานจุลชีพ) ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อใหเภสัชกรที่เขารับการอบรมไดเพิ่มพูนองคความรูที่เกี่ยวของ กับการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อที่ไดรับการรักษาดวยยาตานจุลชีพและฝกทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวย เหลานี้ รวมทั้งสามารถสืบคนขอมูลยาตานจุลชีพและนําขอมูลที่ไดมาปรับใชในการออกแบบระบบยาตาน จุลชีพใหเหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาล
คำสำคัญ
Shortcourse SOPITT, infectious diseases and antimicrobial
วิธีสมัครการประชุม
ปิดรับลงทะเบียน