การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 “Good Basic to Advanced Medical Technology for All”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 “Good Basic to Advanced Medical Technology for All”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-046-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี (onsite) และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom (Hybrid Meeting)
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลราชวิถี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกสายงานที่สนใจเข้าร่วมประชุม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ข้อมูล
การเลือกใช้ยาและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและจำเป็นต้องมีองค์ความรู้
ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยาอยู่เสมอ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ได้เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงมี โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภายใต้หลักสูตรปริญญาบัตรเท่านั้น จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ และถือเป็นบทบาทหลักในการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้กับชุมชน นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้กับเภสัชกรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างเภสัชกรภายในโรงพยาบาลและเภสัชกรจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดหัวข้องานประชุมคือ Good Basic to Advanced Medical Technology for All (พื้นฐานดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม) โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมกำหนดจัดงานในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ได้เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงนวัตกรรมและยาใหม่ที่มีมากขึ้น ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร ความรู้เกี่ยวกับยาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองหรือองค์กรต่อไป
2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรในประเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี