การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพและการวิจัยระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและยกระดับงานดังกล่าวของคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแต่ละปี ซึ่งในปีการศึกษา 2567 นี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 15 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งเป็นการจัดประชุมเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาเกี่ยวกับเภสัชกรยุคดิจิตัลที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ และการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน และนักวิจัยที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ในงานประชุมยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเภสัชกร ในรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2567 อีกด้วย เพื่อประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย

2) เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไป

4) เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการทำงาน ในโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต

5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและแสดงผลงานวิชาการ
คำสำคัญ
Pharmacy Innovation, Innovative pharmaceutical product, Digital Health Solutions in Pharmacy