การประชุมวิชาการ
Protect Heart From The Start with statin and cholesterol management
ชื่อการประชุม Protect Heart From The Start with statin and cholesterol management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-019-12-2566
สถานที่จัดการประชุม MS Team
วันที่จัดการประชุม 06 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไขมันในเลือดสูงยังเป็นปัญหาในประชากรทั่วโลก และแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในอายุที่น้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน ทำให้มีการสะสมของไขมันตั้งแต่อายุยังไม่มาก ดังนั้นเภสัชกรจำเป็นที่จะต้องมีการ update ความรู้และนำประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับยาลดไขมันในเลือดที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน
คำสำคัญ
statin lipid lowering
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์