การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลร้านยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลร้านยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2566
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-007-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมไฮเพลส
วันที่จัดการประชุม 09 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยาและผู้สนใจ จำนวน 170 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) คือ การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยเภสัชกรสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่ได้เผชิญหน้ากันเหมือนการรับบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบปกติ การให้บริการด้วยรูปแบบ Telepharmacy นี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการได้รับบริการจากเภสัชกรเสมือนรูปแบบปกติ หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารูปแบบปกติ อย่างไรก็ตามการนำ Telepharmacy มาใช้ยังเป็นรูปแบบใหม่สำหรับเภสัชกรร้านยา ดังนั้นหากเภสัชกรเข้าใจ รู้จักกิจกรรม รู้จักการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม รวมถึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาทางคลีนิกที่ดี หรือได้รับการบริการทางเภสัชกรรมที่พึงพอใจได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการประชุมบรรยายเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร ให้เป็น ผู้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพิ่มมาตรฐานในการบริการ Telepharmacy ที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลร้านยา จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อพัฒนาเภสัชกรและบุคลากรในสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เภสัชกรรมทางไกล สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาลบาลได้
คำสำคัญ
เภสัชกรรมทางไกล , ร้านยา , Telepharmacy
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ https://forms.gle/HH5KwuX7qFKmJy3u9