การประชุมวิชาการ
การจัดประชุมชมรมเภสัชกรจังหวัดพังงา ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การจัดประชุมชมรมเภสัชกรจังหวัดพังงา ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-036-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อ.เมือง จ.พังงา
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยา จังหวัดพังงา ได้รวบรวมสมาชิกเภสัชกรและผู้ที่ดำเนินกิจการร้านขายยาภายในจังหวัดพังงา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความร่วมมือร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และร้านขายยา พร้อมพัฒนาระบบการจัดการร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของไทย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกชมรมร้านขายยา จังหวัดพังงาได้พบ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.เพื่อประสานงานให้สมาชิกชมรมร้านขายยา ได้พบ และรับทราบนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และสปสช.ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการให้แก่สมาชิก ผ่านการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และความความรู้ด้านเวชภัณฑ์กับบริษัทผู้จำหน่ายยา
คำสำคัญ
ประชุมประจำปีชมรมร้านขายยา จังหวัดพังงา