การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-043-12-2566
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
วันที่จัดการประชุม 11 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจังหวัดมุกดาหารและเภสัชรผู้สนใจ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions : ADRs) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย และอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายในขนาดยาปกติที่ใช้รักษา ซึ่งอาจเป็นอาการข้างเคียงของยา (side effect) หรือปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป (drug allergy) แต่ไม่รวมถึงการใช้ยาเกินขนาด (overdose) หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (abuse) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และในกรณีร้ายแรงมากอาจเป็นสาเหตุการตายได้ ซึ่ง ADRs บางประเภทเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ (Preventable ADRs) ซึ่งการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชศาสตร์เป็นส่วนสำคัญ ทั้งในปัจจุบันมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่พัฒนาไปมาก
เภสัชกรควรได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของ Preventable ADRs ที่เภสัชกรควรมีความรู้ ความเข้าใจที่จะสามารถตรวจสอบ รายงาน และดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในการบ่งชี้และการประเมินการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยาที่เป็นปัจจุบัน
2. เภสัชกรสามารถเฝ้าระวังและติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3. เภสัชกรสามารถรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพื่อเฝ้าระวังหรือรักษาได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ลดการเกิดอุบัติการณ์ที่รุนแรง
คำสำคัญ