การประชุมวิชาการ
(Online)ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5
ชื่อการประชุม (Online)ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-042-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 16 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันมลภาวะและ PM 2.5 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆอย่างมาก เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ มลภาวะและ PM 2.5 สามารถแนะนำแนวทางการป้องกันและการเลือกใช้หน้ากากที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ที่มารับบริการ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ ความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย และการเลือกใช้หน้ากากให้กับผู้ที่มารับบริการในร้านขายยา สำหรับป้องกันมลภาวะและ PM 2.5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) ปัญหาของมลภาวะและ PM 2.5 ในโลกปัจจุบัน (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ โรคและการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับมลพิษ (3) แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงมลภาวะ (4) หลักการเลือกใช้หน้ากากที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการป้องกันมลภาวะและ PM 2.5 และ (5) คำแนะนำในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของมลภาวะและ PM 2.5 ในโลกปัจจุบัน และผลกระทบต่อสุขภาพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงมลภาวะในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและหลักการเลือกใช้หน้ากากที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการป้องกัน มลภาวะและ PM 2.5
คำสำคัญ
PM 2.5 , มลภาวะ ,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th