การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 6
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 6
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 13 -14 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นวิธีการสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญ นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการได้รับภูมิคุ้มกันโรคจะส่งผลให้เกิด herd immunity ที่จะส่งผลป้องกันการติดเชื้อของบุคคลอื่นในชุมชนที่ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อันเนื่องมาจากมีข้อห้ามทางการแพทย์ เภสัชกรเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเพิ่มอัตราการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาแบบ randomized control trial พบว่า เภสัชกรชุมชนสามารถเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส และไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า OR 1.91; 95% CI, 1.26-2.87) และ OR, 2.18; 95% CI, 1.37-3.46 ตามลำดับ (Sheer RL, et al. Am J Manag Care 2021 Oct;27(10):425-431. doi: 10.37765/ajmc.2021.88760) นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนยังสามารถเพิ่มความเข้าใจถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสและเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.008) (Abu-Rish EY, et al. Hum Vaccin Immunother 2021 Apr 3;17(4):1181-1189. doi: 10.1080/21645515.2020.1802973. Epub 2020 Sep 15.)
สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ 16 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2561“ข้อ 16 การให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมอบหมายโดยผ่านการฝึกอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด” จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.อธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2.อธิบายถึงวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ การติดตามผู้ป่วย
3.อธิบายถึงการเก็บรักษาวัคซีน การขนส่ง cold chain management
4.อธิบาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยได้
5.ฉีดวัคซีนได้ และกำจัดของมีคมติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237