การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-008-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 20 -22 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือด พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพเพียงพอและปลอดภัย เพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหน้าที่จัดหาโลหิต เจาะเก็บโลหิต ตรวจโลหิตให้มีความปลอดภัย เตรียมผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่างๆ และเตรียมโลหิตชนิดพิเศษที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานบริการโลหิต รับบริการตรวจโลหิตผู้ป่วยที่พบปัญหาในการจัดหาโลหิตเข้ากันได้ให้แก่ผู้ป่วย จัดเตรียมน้ำยาที่ใช้ทดสอบในงานเวชศาสตร์บริการโลหิตเพื่อให้บริการทั่วประเทศ และงานบริการอื่น ๆ รวมทั้งงานวิจัย การเผยแพร่ความรู้ และการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้งานบริการโลหิตหลากหลายของศูนย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิตและงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานและขอใช้งานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กำหนดจัดอบรมระยะสั้น “งานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” ครั้งที่ 23 สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริการโลหิต
วัตถุประสงค์
1. รู้จักงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้บริการแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งงานของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานบริการโลหิตด้านต่าง ๆ การใช้ผลิตภัณฑ์โลหิตอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งความรู้ด้านอื่น ๆ
3. สามารถขอใช้งานบริการจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม
4. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมจากสถาบันต่าง ๆ
คำสำคัญ
งานบริการโลหิต การจัดหาโลหิต ธนาคารเลือด