การประชุมวิชาการ
Research Experience in Natural Products
ชื่อการประชุม Research Experience in Natural Products
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-011-12-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 06 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เภสัชกรแหล่งฝึก อาจารย์ บุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคณะเข้าสู่ความเป็นสากลโดยสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเข้าสู่เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (socio-cultural ASEAN community) คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์สู่สากลขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการทำ MOU และการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ ซึ่งปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มีความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวน 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างประเทศอื่น ๆ พัฒนาความสัมพันธ์อย่างมีความต่อเนื่องและพัฒนาขึ้นตามลำดับ จากการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ บุคลากร เป็นวิจัยร่วม และการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การยกระดับชื่อเสียงของคณะเข้าสู่สากล จึงจัดให้มีการอบรมวิชาการ Online ร่วมกัน และจัดให้มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 1 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมกับประเทศที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลง-บันทึกความเข้าใจ (MOU)
2) เพื่อขยายความร่วมมือในประเทศ ASEAN
3) เพื่อส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม
4) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์หัวใจรับใช้ชุมชนของคณะฯ ให้เป็นที่รับรู้ทั้งในและต่างประเทศ
คำสำคัญ
การวิจัย research
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/LMmEqYEFhhHupf4X6