การประชุมวิชาการ
การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน รุ่นที่ 7
ชื่อการประชุม การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน รุ่นที่ 7
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-051-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
วันที่จัดการประชุม 15 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา
เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้บริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จึงจัดการอบรมหลักสูตร“การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ซักประวัติเพื่อแยกอาการ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3.ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้
4.ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) และยื่นขอเพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ e-service ของเวบไซด์สภาเภสัชกรรม และยื่นขอเพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ e-service ของเวบไซด์สภาเภสัชกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237