การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-005-12-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่จัดการประชุม 17 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาร์ทโฟนมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นทั้งการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวในสังคมยุคนี้ ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานในแต่ละวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตา ตั้งแต่มีอาการแสบตา ตาล้า มองเห็นภาพไม่ชัด ไปจนถึงจอประสาทตาเสื่อมได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาก กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเหล่านี้ มักมีปัญหาจอประสาทตาเสื่อม แสดงให้เห็นว่าปัญหาดวงตาเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน
จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ประชาชนมักซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้เองจากการฟังโฆษณาช่องทางต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเข้าถึงง่ายและสะดวก โดยหวังผลบรรเทาอาการ ป้องกันหรือรักษาโรคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ มักโฆษณาเกินจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และมีความเสี่ยงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้อง เช่น ไม่เหมาะกับโรคที่เป็น ใช้รักษาโรคแทนการไปพบแพทย์ หรือใช้มากเกินไปจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลเสียทำให้โรครุนแรงขึ้น
คณะเภสัชศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสมจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชากรไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตาที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน จึงจัดอบรมแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับบำรุงดวงตาให้แก่ประชาชนทั่วไป เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และปลอดภัย และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์สำหรับให้คำแนะนำแก่ประชาชนในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตาได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตา
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงดวงตาของผู้เข้าร่วมอบรม
4. เพื่อถ่ายทอดและเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับประชาชน ศิษย์เก่า และบุคลากรทางการแพทย์
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก
คำสำคัญ