การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชา Interpreting Human Biomonitoring Data Using PBPK Models workshop
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชา Interpreting Human Biomonitoring Data Using PBPK Models workshop
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-052-11-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 06 -07 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาหารและสมุนไพรรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีสามารถพัฒนาและต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ตามแนวคิด BCG model โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลงานและเพิ่มมูลค่าการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงามให้สู่การวิจัยระดับโลก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและวิชาการให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยการดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคีในรูปแบบ cluster
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับและดูแลนักวิชาการและนักวิจัยจากต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมีระเบียบ/ประกาศรองรับ และมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบประสานคือ กองการวิจัยและนวัตกรรม คณะ และสถาบันต่างๆรวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและประสานงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยที่มีที่พักสำหรับอาจารย์นานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา สนามออกกำลังกาย ห้องสมุด และโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความร่วมมือนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างเวทีในการยกระดับผลงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมาหวิทยาลัยภาคี (partner) ทางด้านอาหารและสมุนไพรสู่การใชเประโยขน์ด้านสุขภาพและความงามให้สู่การวิจัยระดับโลก
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุตลากรด้านการวิจัยและวิชาการด้านอาหารและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงาม
3. เพื่อพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยภาคีด้านอาหารและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงาม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาหารและสมุนไพรระดับนานาชาติ
คำสำคัญ
Interpreting Human Biomonitoring Data
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร.055-963650