การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ AI ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1 หัวข้อ การใช้เอไอแบบรู้สร้าง: ทัศนคติที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้สําหรับการบริการดูแลสุขภาพ (Generative AI: The Right Mindset and Practical Usage for Healthcare)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ AI ทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1 หัวข้อ การใช้เอไอแบบรู้สร้าง: ทัศนคติที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้สําหรับการบริการดูแลสุขภาพ (Generative AI: The Right Mindset and Practical Usage for Healthcare)
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-050-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 30 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น เภสัชกรจำเป็นต้องก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เภสัชกรเป็นส่วนสำคัญในด้านการบริการทางการแพทย์และเภสัชกรที่มีความรู้เกี่ยวกับ AI ทางการแพทย์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ ดังนั้น โครงการอบรมนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี AI เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเภสัชกรในด้านการแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเอไอแบบรู้สร้าง (Generative AI), เครื่องมือ ChatGPT รวมถึงเครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับงานบริการดูแลสุขภาพ
2.สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ต่าง ๆ ในงานบริการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
3.เข้าใจกรอบความคิดที่เหมาะสมในการใช้ AI
4.สร้างทักษะเพื่อสื่อสารกับ AI
5.เพื่อทำความรู้จักฟีเจอร์เสริมและลูกเล่นต่าง ๆ ที่ช่วยยกระดับผลงาน
6.เพื่อทราบตัวอย่างการใช้งาน AI ในงานบริการดูแลสุขภาพ
คำสำคัญ
AI ทางการแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านลิงค์ https://forms.gle/FR9AQDagbQddZaKd9