การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็ก กับบทบาทของผลิตภัณฑ์ที่มี Dexpanthenol ในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็ก กับบทบาทของผลิตภัณฑ์ที่มี Dexpanthenol ในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-016-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)
วันที่จัดการประชุม 19 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดชลบุรีและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรีจำนวนประมาณ 600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งในระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่กระจายยาแต่ยังทำหน้าที่
ในการดูและสุขภาพของประชาชนในชุมชนเบื้องต้นก่อนผู้ป่วยจะไปสู่โรงพยาบาล นอกจากนี้ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้
คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเบื้องต้นอีกด้วย
ในปัจจุบันวิธีการดูแลรักษาโรคในร้านยามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นสมาคม
ผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรีกำหนดการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 19 เดือนพฤษจิกายน 2566 เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรในสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรีและสมาชิกในสมาคม
ผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยในชุมชนและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของ Dexpanthenol
3. เพื่อเกิดการเลือกจ่ายยาในการรักษาสำหรับโรคผิวหนังในเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ