การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง ทักษะการเลิกบุหรี่ และ การจัดการด้านยา (Medication Therapy Management : MTM) ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง ทักษะการเลิกบุหรี่ และ การจัดการด้านยา (Medication Therapy Management : MTM) ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-006-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 22 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ จำนวนประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีทักษะ ความรู้ในเรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยา การจัดการปัญหาด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Medication Therapy Management : MTM) ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ยาโรคเรื้อรัง สมุนไพร อาหารเสริม ซึ่งถือเป็นการเปิดบทบาทงานเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพของเภสัชกรชุมชนในร้านยา อันเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เภสัชกรชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นเภสัชกรปฐมภูมิ และหน่วยร่วมบริการเฉพาะด้านเภสัชกรรม ทั้งนี้ร้านยาสามารถที่จะมีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน เชื่อมต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างแท้จริง อันเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายของประเทศในขณะนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเภสัชกร ให้มีทักษะ ความรู้ ในการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ในร้านยา แก่ประชาชนที่สนใจ
2. เพื่อพัฒนาเภสัชกร ให้มีทักษะ ความรู้ในเรื่อง การจัดการปัญหาด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Medication Therapy Management : MTM) แก่ประชาชนในชุมชน
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
พัฒนาศักยภาพเภสัชกรในเรื่องการเลิกบุหรี่ในร้านยา ,การจัดการปัญหาด้านยา ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ,MTM ,การให้บริการเลิกบุหรี่
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน https://forms.gle/jBFdJLoK1dmejgRB6 และทางผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link การเข้าประชุมในระบบZoom แก่ผู้สมัครในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ( ก่อนวันประชุม 1 วัน )