การประชุมวิชาการ
Systematic Review and Evidence Synthesis: Principle, Understanding and Implication
ชื่อการประชุม Systematic Review and Evidence Synthesis: Principle, Understanding and Implication
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-006-11-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 06 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งกล่าวถึงการบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้แก่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ จึงได้จัดทำ โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา
ครบรอบ 2 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ว่า “องค์การที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในระดับอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570

คณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการทำวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย และหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Systematic Review and Evidence Synthesis: Principle, Understanding and Implication” โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่หลากหลาย เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอ้างอิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการทราบ นำไปสู่การพัฒนาและการยกระดับ คุณภาพผลงานวิจัย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำวิจัยที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถพัฒนาเป็นผลงานตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทำวิจัยรูปแบบ Systematic review แก่อาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และผู้สนใจ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าประชุม
คำสำคัญ
Systematic review, Meta-analysis, evidence synthesis
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์ผ่าน google form