การประชุมวิชาการ
(Online)State of Art for Osteoporosis: Role of Calcium and Vitamin D in Musculoskeletal Health
ชื่อการประชุม (Online)State of Art for Osteoporosis: Role of Calcium and Vitamin D in Musculoskeletal Health
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-041-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคกระดูกพรุน หรือ Osteoporosis เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา ซึ่งเป็นภาวะที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกขาดความแข็งแรง เปราะบาง แตกหักได้ง่าย ไม่มีอาการแสดง โดยโรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดนอกจากกระดูกแตกหรือหัก ส่งผลให้ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวมักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสื่อมของกระดูก ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงมักพบในผู้ที่สูงอายุ ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ หรือผู้ที่ขาดแคลเซียมและวิตามินดี เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงอาการแสดงของโรค ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการรักษาและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาที่จะสามารถให้คำแนะนำการใช้ยาคุมกำเนิด และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Musculoskeletal Health และโรคที่เกิดบ่อยของกระดูกและข้อ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ อาการแสดงของ Osteoporosis การประเมินความรุนแรงของโรค และแนวทางการรักษา Osteoporosis
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิด Osteoporosis และบทบาทของ Calcium และ Vitamin D ต่อ Musculoskeletal Health
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th