การประชุมวิชาการ
(Online)แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในร้านยา
ชื่อการประชุม (Online)แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-040-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการกรดไหลย้อนเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในร้านขายยา ซึ่งอาจจะพบร่วมกับอาการที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนมักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคกรดไหลย้อน สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรค แนวทางการรักษาโรค และหลักการเลือกใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถแนะนำการรักษาและการดูแลตนเองให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและปัจจัยกระตุ้น แนวทางการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคกรดไหลย้อน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคกรดไหลย้อนในร้านขายยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันการเกิดอาการกรดไหลย้อนในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th