การประชุมวิชาการ
(Online)“Update Common Practice in Drugstore”
ชื่อการประชุม (Online)“Update Common Practice in Drugstore”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-039-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน (1) อาการเจ็บคอเป็นอาการที่พบได้บ่อย และมีปัจจัยกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อม และพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วย ทั้งนี้สามารถจำแนกอาการเจ็บคอได้เป็น อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ซึ่งมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน (2) แผลที่เกิดจากหลายสาเหตุเป็นอีกหนึ่งอาการนำที่ทำให้ผู้ป่วยมาที่ร้านยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถจำแนกประเภทของอาการเจ็บคอ และแผลต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อที่จะสามารถแนะนำแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดแผลและอาการเจ็บคอในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและการจำแนกลักษณะของแผล และแนวทางการรักษาแผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของ hydrogel ต่อการดูแลรักษาแผล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของอาการเจ็บคอ และแนวทางการรักษาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพ
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ และบทบาทของ German Camomile ต่อการบรรเทาและรักษาอาการเจ็บคอ
คำสำคัญ
hydrogel,German Chamomile
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.oth