การประชุมวิชาการ
(Online) Contraceptive Educational Program
ชื่อการประชุม (Online) Contraceptive Educational Program
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-038-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ยาคุมกำเนิดเป็นหนึ่งในกลุ่มยาที่มีการเรียกหามากที่สุดในร้านขายยา มีประเภทยาคุมกำเนิดที่หลากหลาย และรวมถึงหลักการเลือกใช้ที่ซับซ้อน เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการเกิดประจำเดือน และกลไกการคุมกำเนิดด้วยการใช้ฮอร์โมน ประเภทของยาคุมกำเนิด หลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด รวมถึงข้อบ่งใช้ของยาคุมกำเนิดที่นอกเหนือจากการควบคุมการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาที่จะสามารถให้คำแนะนำการใช้ยาคุมกำเนิด และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของยาคุมกำเนิดและกลไกการออกฤทธิ์
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ Contraceptive Patch คุณสมบัติและบทบาทต่อการคุมกำเนิด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ Contraceptive Pills และข้อบ่งใช้อื่นๆ นอกจากการคุมกำเนิด
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว และบทบาทของเภสัชกรในการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
Menstrual Cycle,Contraceptive Patch ,Contraceptive Pill
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th