การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-028-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานของเภสัชกร ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการทำวิจัยที่ดีทางเภสัชกรรมนั้นจึงเป็นการต่อยอดและเติมเต็มเภสัชกรในด้านหลักการทำวิจัยตั้งแต่ตั้งเริ่มต้นคือ การตั้งคำถาม การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ดีที่เหมาะสมกับคำถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยพร้อมทั้งพื้นฐานรวมถึงการคำนวณขนาดตัวอย่าง

การเรียนการสอนในระยะสั้นนี้จะเน้นการใช้ตัวอย่างจริงและผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เขียน concept paper หรือโครงร่างวิจัยแบบสั้นของตนเอง โดยจะมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาต่อเป็นโครงร่างวิจัยฉบับที่สามารถนำไปขอจริยธรรมเชิงมนุษย์ต่อไปและนอกจากนี้ เภสัชกรที่มีหัวข้อวิจัยที่มาจากการพัฒนาจากปัญหางานประจำ (R2R) งานประชุมนี้จะสอนเพิ่มเติมในประเด็นการยกระดับงาน R2R ให้เป็นผลงานที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ได้อย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. มีความสามารถในการตั้งหัวข้อวิจัยทางเภสัชกรรมได้เหมาะสม เป็นไปได้และมีประโยชน์
2. มีความสามารถในการออกแบบการศึกษาที่ตอบคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้
3. มีความสามารถในการคำนวณขนาดตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสม
4. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสม
5. มีความสามารถในการเขียน concept paper หรือโครงร่างวิจัยแบบย่อได้
คำสำคัญ
การทำวิจัย, งานเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://webs.pharmacy.cmu.ac.th/cpeconference