การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-048-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 15 -22 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การตรวจคัดกรองทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำในประเทศไทยมีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ทั้งการตรวจคัดกรองการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงทางผิวหนัง และการตรวจเพื่อกำหนดขนาดยาหรือเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งสามารถทำได้โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจจากกระพุ้งแก้มหรือน้ำลายของผู้มารับบริการ แล้วนำส่งไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นจึงมีการส่งรายงานผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนแจ้งผลพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการเพื่อการวางแผนการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน จึงมุ่งพัฒนาเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและขนส่งยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และเภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง การนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะต่อตัวบุคคล รวมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการศึกษาลักษณะภาวะพหุสัณฐานของยีนต่างๆ และรูปแบบการแสดงออกต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะพหุสัณฐานของยีน

"การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยเป็นการอบรมด้วยเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน และจะมีการประเมินผลโดยการสอบในวันที่ 22 ธันวาคม 2566"
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา
2. สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำเบื้องต้น แก่ผู้มารับบริการในร้านเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจ่ายยาและให้คำแนะนำในการรักษาตามแนวคิดการแพทย์แม่นยำ
3. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์และส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหน่วยงานบริการที่รับบริการตรวจได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
สมัครการประชุมเภสัชกรชุมชน กับเภสัชพันธุศาสตร์ วันที่ 15 ธค.66 (12.15-16.00น.) และ 22 ธค.66 (12.30 – 17.30 น.) โดย สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม