การประชุมวิชาการ
Value of information and Its Applications on Reimbursement Decision
ชื่อการประชุม Value of information and Its Applications on Reimbursement Decision
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-009-11-2566
สถานที่จัดการประชุม Online meeting
วันที่จัดการประชุม 07 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คุณค่าของข้อมูล (value of information) เป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเบิกจ่าย (reimbursement) ของยาหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพในหลายประเทศ ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องการใช้ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้ value of information จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้และช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ value of information ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ value of information ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน การตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน value of information และผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
value of information, reimbursement
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน link