การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมความรู้ Real World Evidence และการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางด้านสุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมความรู้ Real World Evidence และการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางด้านสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-039-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 60 คน 2. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุข จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในด้านสุขภาพ Real World Data (RWD) ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมเป็นประจำเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของผู้ป่วย หรือการส่งมอบบริการด้านสุขภาพจากแหล่งที่มาต่างๆ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การตรวจคัดกรองหาโรค ทางเลือกการรักษา กลยุทธ์การใช้ขนาดยาที่เหมาะสม ลำดับการรักษา การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ RWD เพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณทั้งด้านปริมาณและความหลากหลาย นอกจากนี้ RWD ยังมีประโยชน์สำหรับการวิจัยผลลัพธ์ (outcomes research) หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบ (regulatory purposes) อีกด้วย
แม้ว่าหลักฐานจากการทดลองทางคลินิกยังคงเป็นมาตรฐานหลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการรักษา การแปลง RWD ให้เป็นหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง Real World Evidence (RWE) ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ ดังที่แสดงให้เห็นจากการระบาดของ COVID-19 ว่า RWE ช่วยขยายมุมมองเกี่ยวกับประชากรผู้ป่วยและยารักษาหลายชนิดซึ่งไม่ถูกรวมหรือนำมาใช้ในการทดลองทางคลินิก
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพทั้งหมดของ RWE นั้นยังไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม อุปสรรคด้านโครงสร้างเช่น ระบบส่วนกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลระดับประเทศซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และความโปร่งใสของการศึกษา ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของผู้กำหนดกฎระเบียบหรือการผลักดันด้านนโยบายและงบประมาณ สำหรับอุปสรรคด้านพฤติกรรม เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ขาดความรู้ความเข้าใจและการยอมรับต่อ RWE
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ RWE จึงต้องการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำหรับบุคคลากรด้านสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้านสุขภาพ โดยมุ่งหวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับประเทศ เกี่ยวกับ RWE ในแง่ของความน่าเชื่อถือ การทำซ้ำ และความโปร่งใสของการศึกษา ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มคุณค่า ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรชาวไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างศักยภาพการใช้ RWE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้วิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อประกอบการตัดสินใจทางคลินิก หรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในการแปลผลลัพธ์จาก RWE สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และ กฎหมายด้านการดูแลสุขภาพพ
3. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาและนำเสนอกิจกรรมสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ RWE เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสสำหรับการตัดสินใจด้านสุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921