การประชุมวิชาการ
Lesson Learned from Development of Andrographis paniculata Health Products
ชื่อการประชุม Lesson Learned from Development of Andrographis paniculata Health Products
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-047-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่จัดการประชุม 16 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในรปะเทศไทย จึงจัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Lesson Learned from Development of Andrographis paniculata Health Products เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง network ในการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเอง
คำสำคัญ
สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 02 591 9992 กด 7