การประชุมวิชาการ
การอบรมวิชาการ เรื่อง การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศไทย
ชื่อการประชุม การอบรมวิชาการ เรื่อง การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศไทย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-008-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 8 สภาเภสัชกรรม
วันที่จัดการประชุม 25 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการดำเนินการผลิตยาชีววัตถุเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยกิจกรรมการผลิตครอบคลุมถึงการผลิตตัวยาสำคัญ การผลิต Bulk drug product ตลอดจนการแบ่งบรรจุ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของสมาคม ฯ ที่ทำงานด้าน Regulatory Affairs ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนในการขออนุญาตในการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย จลอดจนถึงการดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุจึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) การดำเนินงานด้านใบอนุญาตในการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย
2) การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศไทย
คำสำคัญ
ยาชีววัตถุ การผลิต การขึ้นทะเบียน การขออนุญาต
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)