การประชุมวิชาการ
การประชุม LLL (Life Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
ชื่อการประชุม การประชุม LLL (Life Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-036-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -19 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
LLL (Life Long Learning) Programme in Clinical Nutrition and Metabolism เป็นแผนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งพัฒนาและดำเนินการโดย European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (หรือที่รู้จักในนาม ESPEN) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม LLL programme ได้ทั้งการฟังการบรรยายสด และการศึกษาด้วยตัวเองแบบออนไลน์
LLL ประกอบด้วย หัวข้อด้านโภชนศาสตร์คลินิกที่สำคัญรวม 40 หัวข้อ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ 120 เรื่อง โดยแต่ละหัวข้อย่อยประกอบด้วยเนื้อหาที่ทบทวนจากข้อมูลอันทันสมัย กรณีศึกษาจากผู้ป่วย แบบฝึกหัดเพื่อประเมินตนเอง และแบบทดสอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยจะมีโอกาสเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงโอกาสในการได้รับเครดิต ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ LLL programme จะเพิ่มหัวข้อต่าง ๆ ตามที่ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็น portfolio
LLL Programme ครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม SPENT เป็นผู้บรรยาย และนำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย โดยบรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความผสมผสานระหว่างความรู้อันทันสมัยและบริบทในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคแก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นต้น
2. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมและอาหารที่บริโภคประจำ
3. สามารถเลือกสูตรอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้ง enteral และ parenteral ให้กับผู้ป่วย
4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทำ case study ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครลงทะเบียน online ได้ที่ www.spent.or.th