การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Strengthen Quality of Nutritional Care”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Strengthen Quality of Nutritional Care”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-035-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 16 -17 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 200 – 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยจัดคณะวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาบรรยายให้แก่ผู้สนใจ หัวข้อการบรรยายจัดตาม ปัญหาหรือภาวะที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย และมีการทดลองปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เข้าถึงความเข้าใจอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคแก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นต้น
๒. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมและอาหารที่บริโภคประจำ
๓. สามารถเลือกสูตรอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้ง enteral และ parenteral ให้กับผู้ป่วย
๔. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทำ case study ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
๑. สมัครลงทะเบียน online ได้ที่ www.spent.or.th ๒. สมัครด้วยตนเองที่งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนการชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช