การประชุมวิชาการ
Science Art in Dyspepsia Dispensing How to select Co-Amoxiclav in Real Practice และ Probiotics
ชื่อการประชุม Science Art in Dyspepsia Dispensing How to select Co-Amoxiclav in Real Practice และ Probiotics
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-035-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) เป็นอาการที่พบบ่อยในร้านขายยา ซึ่งจะมีผู้ป่วยมารับบริการ โดยมีอาการไม่สบายท้อง เรอ หรือคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลายอย่างเช่น แผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน การติดเชื้อที่ช่องท้อง ผลข้างเคียงจากยา หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้ป่วย การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว หายจากอาการที่เกิดขึ้น
Probiotics เป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายของคน เมื่ออยู่ในร่างกายแล้วไม่ก่อเกิดอันตราย แต่ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นแก่ร่างกาย ซึ่งปกติ Probiotics จะมีการรักษาสมดุลทำให้ร่างกายไม่เกิดโรค แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปัจจัยบางอย่างมากระทบ เช่น การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ภาวะสูงอายุ การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการสูบบุหรี่ จะทำให้สมดุลของ จุลินทรีย์ในร่างกายเปลี่ยนไปและทำให้เกิดอาการหรือโรคที่ผิดปกติได้ ในปัจจุบันมี Probiotics หลากหลายชนิดที่มีการใช้ในการปรับสมดุลร่างกาย ร่วมกับการรักษาโรคทางเดินอาหาร เภสัชกรร้านขายยามีโอกาสในการพบผู้ป่วยมาขอคำปรึกษาหรือหาซื้อ Probiotics เพื่อเสริมการรักษาที่มีอยู่ การเลือกหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยได้รับผลในการรักษาที่ดีขึ้น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท sun pharma และ บริษัท Bangkok medica ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Dyspepsia และ Probiotics โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง Science_ Art in Dyspepsia Dispensing_ How to select Co-Amoxiclav in Real Practice
2. เพื่อให้ความรู้เรื่อง Probiotics
คำสำคัญ
dyspepsia, probiotics