การประชุมวิชาการ
Causes and Care of common hyperpigmentation problems
ชื่อการประชุม Causes and Care of common hyperpigmentation problems
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-029-11-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 19 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Skin pigment disorder เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของผิวหนังในการสร้างเม็ดสีผิว พบได้หลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือร่างกาย พบได้หลายกรณี เช่น ผิวมีการสร้างเม็ดสีที่น้อยกว่าปกตินำไปสู่ภาวะด่างขาว ( Vitiligo ) กลากน้ำนม ( Pityriasis alba ) ปัญหาผิวที่สร้างเม็ดสีมากกว่าปกติ ( Hyperpigmentation skin )รอยโรคมีสีดำหรือสีที่คล้ำกว่าปกติ เช่น ฝ้า กระ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นต้น มักเป็นปัญหาที่คนไทยมักมาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาเป็นจำนวนมาก และถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นภาวะวิกฤติทางกายภาพ แต่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความกังวลใจ มีผลกระทบต่อความมั่นใจ และยังอาจส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ชีวิต (Quality of life)ของคนไข้ในระยาวอีกด้วย
จากปัญหา Hyperpigmentation skin disorder ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทำให้เกิดการศึกษา วิจัยสารที่มีคุณสมบัติช่วยจัดการปัญหาดังกล่าว และในปัจจุบันมีการค้นพบสารช่วยให้ผิวขาว (whitening agent) ที่มีการนำมาใช้ในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางเพื่อช่วยในการจัดการปัญหา hyperpigmentation skin เป็นจำนวนมาก จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านขายยาหรือชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษาปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่ช่วยแก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอาการแทรกซ้อน เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้สีผิวและความผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสีผิว และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาและเวชสำอางที่ช่วยให้ผิวขาว( Whitening agent ) ทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารที่ช่วยให้ผิวขาว พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
เม็ดสีผิดปกติ , สารช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent )
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิก ออนไลน์ www.pharcpa.com