การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่ประจำปีชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2566
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่ประจำปีชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-033-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมซีเบด แกรนด์ ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 05 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ หรือ เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยา และมักจะก่อให้เกิดความรำคาญ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย หากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไข้ในระยะยาวได้ โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม มลพิษในปัจจุบัน รวมไปถึงปัจจัยเฉพาะตัวบุคคล เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าได้ง่าย ซึ่งภูมิแพ้อาการที่พบได้ เช่น ผื่นแพ้ ไอ ตาแดง คัดจมูก ดังนั้นเภสัชกรชุมชนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำกับผู้ป่วย ส่งผลให้การบริการในการรักษา การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง
ในปัจจุบันพบว่าในออนไลน์มีการขายยาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย มีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีคำแนะนำจากเภสัชกร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นเภสัชกรชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการขายยาออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)
2.2 เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไอ การจำแนกอาการไอ
2.3 เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) ได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาอาการไอ ได้อย่างเหมาะสม
2.5 เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำเกลือล้างจมูก
2.6 เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาและจำหน่ายยาออนไลน์ที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
ร้านยา ภูมิแพ้ ไอ ล้างจมูก ขายยาออนไลน์