การประชุมวิชาการ
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการร้านยา รุ่นที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการร้านยา รุ่นที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-015-10-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและสวนนงนุช พัทยา
วันที่จัดการประชุม 28 ต.ค. 2566 - 18 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าของร้านยาในจังหวัดชลบุรี 2. เภสัชกรชุมชน (ขึ้นทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติการ) ในจังหวัดชลบุรี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านขายยาในหลายด้านทั้งโรคอุบัติใหม่ แนว ทางการรักษาใหม่ กฎหมาย ข้อบังคับ การเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ ภาษี การเงิน ผลกระทบจากสินค้าขาด แคลน การบริหารจัดการร้านค้า ลูกค้าและบุคลากรในร้าน การตลาดแบบออนไลน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีความ เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วในทุก ๆ วัน ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีปริมาณร้านขายยาเป็นจำนวน มาก โดยผู้ประกอบการร้านขายยาเองจะต้องมีการศึกษาความรู้ใหม่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หากเป็นร้านขายยาเดี่ยวการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังนั้น ทางสมาคมผปู้ระกอบการร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเห็นว่า การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการร้านขายยามีความสำคัญต่อการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ทางสมาคมฯ จึงจัดโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการร้านยา รุ่นที่ 1 (Pharm-Ma-Co I) ขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่สนใจได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาร้านขายยา ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรีกับสมาชิกของสมาคมฯ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการร้านขายยา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างร้านขายยาที่เข้าร่วมอบรม
คำสำคัญ
ผู้ประกอบการร้านยา, pharmacy management, financial, pharmacogenomics, telepharmacy