การประชุมวิชาการ
Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ชื่อการประชุม Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-046-10-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom
วันที่จัดการประชุม 28 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)) โดยความร่วมมือ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง
นอกจากนี้ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนันสนุนการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง Anticoagulation Therapy: Clinical Practice and Update เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม anticoagulants ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยากลุ่ม anticoagulants ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
โทรศัพท์ 0 2591 9992 กด 7 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย