การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคกลาง
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคกลาง
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-014-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 30 พ.ย. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรภาคกลาง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ 4, 5 แและ 6
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบบริกรสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการวิชาการ และระบบบริการที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยา
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และแผนยุ
ฒนาอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ครบวงจร จากสถานการณ์ภาวะของโลกที่เปลี่ยนแ
และอนาคต เช่น โรคระบาดใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคในสังคมผู้สูงอายุ ศาสตร์ชะลอวัย เทรนด์การดูแลรักษา
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพเป็นต้น บุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งเป้าหมายพัฒนาเชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งความรู้
ทักษะวิชาชีพ และมุมมองมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งพันธกิจต่าง ๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องมี
การดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านยา ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา ช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบ
บริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ และระดับประเทศ สอดคล้องกับแผนแผนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เภสัชกรเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลบริหารจัดการระบบยาในสถานพยาบาล
ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย อีกทั้งด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับระบบ
บริการทางสาธารณสุขให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประซาชนได้เข้าถึงระบบบริการ
ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นชมรมเภสัชกรภาคกลางซึ่งเป็นเครือข่ายวิชาชีพของเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 2, และ ๖ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพงาน สร้างเครื่อข่ายวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
จังหวัดภาคกลาง ส่งเสริม่ให้เกิดระบบงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยที่รับบริการในพื้นที่
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาด้วยยา และสามารถพัฒนาระบบบริการทางสาธารณสุขให้สอดคล้องตามพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ และมุมมองมิตีใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ต่อยอดการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่
4, 5 และ 6
3. เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมในจังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คำสำคัญ
เขตสุขภาพพิเศษภาคตะวันออก ภาคกลาง เภสัชกรกับงานวิจัย
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม โดยเชิญเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ประสานงาน การสมัครประชุม ภญ. ศศิธร คำแก้ว 038-931505 ผู้ประสานงาน การส่งผลงานนำเสนอoral presentation ภญ. ศุลักษณ์ สุนทรส