การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้างานกองด่านอาหารและยา และกฎระเบียบด้านอาหาร Health Claims and Food Supplements
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้างานกองด่านอาหารและยา และกฎระเบียบด้านอาหาร Health Claims and Food Supplements
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-007-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 08 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติใหม่ ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานด้านเภสัชทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ที่สนใจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองด่านอาหารและยา
2) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านอาหาร Health Claims and Food Supplement
คำสำคัญ
Health Claims Food supplement ด่านอาหารและยา