การประชุมวิชาการ
BDMS Academic Annual Meeting 2023: A Road to Lifelong Wellbeing
ชื่อการประชุม BDMS Academic Annual Meeting 2023: A Road to Lifelong Wellbeing
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-018-11-2566
สถานที่จัดการประชุม BDMS Connect Center
วันที่จัดการประชุม 01 -02 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์โดยการนำกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องช่วยในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร รวมทั้ง โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพ ซึ่งการจัดงานประชุมวิชากการประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการพัฒนาดังกล่าว ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการภายใต้แนวคิดหลักของงาน คือ “A Road to Lifelong Wellbeing”
โดยในงานนี้ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งจากในและต่างประเทศมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ระดับสากลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศไทย
3. เพื่อให้สหสาขาวิชาชีพได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
คำสำคัญ
BDMS Academic Annual Meeting
วิธีสมัครการประชุม
• สมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ website http://www.bdmsannualmeeting.com/ • บุคคลากรในเครือ BDMS สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์การลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด • บุคลากรนอกเครือ BDMS สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในอัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/วัน (onsite) และ 1,000 บาท/วัน (online)