การประชุมวิชาการ
Pain management in patients with CKD
ชื่อการประชุม Pain management in patients with CKD
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-028-11-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้มีสุขภาพดี ชะลอการดำเนินของโรค ควบคุมอาการของโรคที่เป็นได้ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว การดูแลบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อบรรเทาอาการปวดก็จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เภสัชกรชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในอาการ เพื่อให้คำปรึกษา บรรเทาอาการปวดจากภาวะไตเสื่อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความพร้อมในการให้คำแนะนำในเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สำหรับ เภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้กับเภสัชกรชุมชน
(ร้านยา)
2.ให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) สามารถประมินอาการปวด หรือผลข้างเคียงและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Pain, CKD