การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรหนึ่งเดียวกันร่วมสร้างพลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๖ Unity Pharmacists : Stronger Together for Better Patient Care
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรหนึ่งเดียวกันร่วมสร้างพลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๖ Unity Pharmacists : Stronger Together for Better Patient Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-046-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 16 -18 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในภาครัฐ เอกชน และร้านยาในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จำนวน 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับจากทีมสหวิชาชีพในด้านยา การยกย่องให้เป็นผู้นำด้านยาในเชิงระบบก็เป็นที่ชัดเจนในสถานพยาบาลต่าง ๆ ดังนั้น เภสัชกรจึงต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ ลุ่มลึก และทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพทั้งของประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะเภสัชกรยุค 4.0 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในงานทางเภสัชกรรม อาทิ โปรแกรมยาที่เชื่อมข้อมูลยาและผู้ป่วย เครื่องจัดยาอัตโนมัติช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา การใช้ Tele-pharmacy ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริบาลทางเภสัชกรรม หรือเภสัชพันธุศาสตร์เพิ่มความแม่นยำในการใช้ยาเพื่อรักษาโรค เป็นต้น วิชาชีพเภสัชกรจึงมีความสำคัญในระบบสุขภาพ และเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในด้านยา
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือมีสมาชิกเป็นเภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดประชุมทั้งการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพยาวนานกว่า 30 ปี ในโอกาสที่เภสัชกรในจังหวัดพิษณุโลกจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Unity Pharmacist : Stronger Together for Better Patient Care เภสัชกรหนึ่งเดียวกันร่วมสร้างพลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร ทั้งการระดมสมองและสร้างเครือข่ายในแต่ละสาขาเพื่อมุ่งที่การใช้ยาของผู้ป่วยนั้นเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุดและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะด้านวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในกลุ่มเภสัชกรแต่ละสาขา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเภสัชกรระหว่างสาขามุ่งเน้นที่การพัฒนาเภสัชกรรมและความปลอดภัยในการใช้ยา
4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเภสัชกรรม
คำสำคัญ
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ, ความปลอดภัยทางยา, วิชาชีพเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4