การประชุมวิชาการ
โครงการเภสัชกรรม 4.0: ความท้าทายในการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
ชื่อการประชุม โครงการเภสัชกรรม 4.0: ความท้าทายในการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-034-11-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 -28 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน 2.ศิษย์เก่า และแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากงานบริการปัจจัยสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) จนได้มีการทำยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ทั้งนี้กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) เป็น 1 ใน 5 กลุ่มหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นเภสัชกรนอกจากจะใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการให้บริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการใช้ยาอย่างเหมาะสมและตามความจำเป็นแล้ว เภสัชกรยังควรต้องพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมอีกด้วย ท่ามกลางวิกฤตกำลังคนในวิชาชีพเภสัชกรรม ภาระงานบริการและงานบริหาร นโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการลดความแออัดในโรงพยาบาล รวมไปถึงทิศทางหรือเข็มมุ่งทางด้านดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้ในหลาย ๆ ด้านเพื่อตอบรับกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)
การประยุกต์ใช้เภสัชกรรมดิจิทัลในงานบริการ งานบริหาร หรืองานวิจัย วิชาการทางเภสัชกรรม มีความแพร่หลายมากขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเร่งจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา เช่น ระบบจัดจ่ายยาอัตโนมัติ (Pharmacy Automation) เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) และ ระบบบันทึกการบริหารยาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medication Administration Record) แม้เภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติต่างๆจะมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับ แต่กระบวนการนำระบบต่างๆไปสู่การใช้จริงนั้นย่อมมีปัญหาและอุปสรรค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเภสัชกรมดิจิทัลหรือเภสัชกรรม 4.0 จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ บทเรียน และความท้าทายในการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการนำเภสัชกรรมดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ แก่เภสัชกรระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจและทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนเภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
2.นำประสบการณ์จากวิทยากร ไปสู่แนวคิดในการขับเคลื่อนเภสัชกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ในองค์กรของตนเอง
คำสำคัญ
Digital Pharmacy, Pharmacy Automation, Telepharmacy, Electronic Medication Administration Record
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คุณกัลยา อรวิเชียร