การประชุมวิชาการ
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 29 ของสมาพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเชีย The 29th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
ชื่อการประชุม การประชุมนานาชาติครั้งที่ 29 ของสมาพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเชีย The 29th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-035-10-2566
สถานที่จัดการประชุม Taipei International Convention Center (TICC) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
วันที่จัดการประชุม 26 -28 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรไทยในส่วนงานต่างๆ ทั้งร้านยา โรงพยาบาล โรงงาน และบริษัทยา จำนวน 20-40 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการรวมกลุ่มของสมาคมทางเภสัชกรรมในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมต่างๆ จาก ออสเตรเลีย จีนไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และ ประเทศไทย ได้จัดตั้งสมาพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเซียขึ้น เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้เจริญก้าวหน้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการใช้ยาและระบบการดูแลสุขภาพทางยา การประชุมของสหพันธ์ฯ จัดให้มีการประชุมทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในหมู่มวลสมาชิก โดยในปี พ.ศ.2566 ประเทศไต้หวันได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 ณ Taipei International Convention Center (TICC) เมืองไทเป โดยประเด็นในการประชุมครั้งนี้คือ “Health Systems Resilience, Security and Equity: Pharmacist Can Help”
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพและวิชาการในระดับภูมิภาค เภสัชกรรมสมาคมจึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติครั้งที่ 29 ของสมาพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเชีย ด้วยการจัดโครงการเข้าร่วมแบบกลุ่ม โดยอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่ใกล้สถานที่ประชุม การเดินทางภายในประเทศไต้หวัน จัดการลงหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมร่วมกันของเภสัชกรไทยระหว่างการประชุม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
-เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรและผู้สนใจ
-เป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยของเภสัชกรไทยในระดับนานาชาติ
-ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th