การประชุมวิชาการ
การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะMOH
ชื่อการประชุม การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะMOH
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-026-11-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 15 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และ เภสัชกรที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่พบมากถึง 20-30% ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะไมเกรนที่ร้านขายยาเป็นทางเลือกแรก เพื่อให้อาการปวดดีขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบรรยายนี้เพื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าใจในการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม รวมถึงการป้องกันและจัดการภาวะปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดมากเกินไป เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินและให้การรักษากับผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การ
ป้องกันและจัดการภาวะMOH
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ผู้มารับ
บริการ
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
ปวดไมเกรน, การรักษาไมเกรน, ยารักษาไมเกรน, เออร์โกตามีน, ซูมาทริปแทน, อีลิทริปแทน